Tại sao bạn nên thuê công ty bảo vệ thay vì dùng bảo vệ nội bộ?

Tại sao bạn nên thuê công ty bảo vệ thay vì dùng bảo vệ nội bộ?

1) Nay xin nghỉ vì mẹ bệnh, mai xin nghỉ vì nhà có tang

2) Trách nhiệm khi xảy ra rủi ro

3) Làm lâu rồi chây ỳ, mọc rễ nghĩ ta là số 1, không ai thay thế được

...

Liên hệ